Tok proizvodnje

Sirovine
Osnovne sirovine za proizvodnju sirovinskog brašna su: krečnjak, elektro filterski pepeo, laporac i kvarcni pijesak. Transport sirovina vrši se: žičarom, kamionima i željeznicom.

Skladištenje sirovina
Sirovine dopremljene u krug fabrike odlažu se u hale namijenjene za skladištenje sirovina. Prilikom odlaganja vrši se pojedinačna homogenizacija, a izuzimanje sirovina vrši se dozatorima i transportnim sistemima koji se nalaze u tunelima ispod sirovinskog skladišta.

Sušenje i mljevenje sirovine
Sušenje i mljevenje se vrši plinovima iz rotacione peći u vertikalnom mlinu. Samljeveni materijal transportuje se u homosilos, kapaciteta 6.000 tona sirovinskog brašna.

Pečenje klinkera
Pečenjem sirovinskog brašna na temperaturi od 1.320 – 1.450oC dobije se klinker, koji služi kao poluproizvod za proizvodnju cementa. Osnovni energent za pečenje je ugalj, a može se koristiti mazut, kao i alternativna goriva. Klinker se odlaže u silos za skladištenje cca 40.000 tona ili klinker halu cca 25.000 tona. Kapacitet rotacione peći je 2.000 t/dan klinkera.

Mljevenje cementa
Osnovne komponente pri proizvodnji cementa su: klinker, gips i mineralni dodatak. Fabrika raspolaže sa dva mlina cementa, ukupnog kapaciteta 3.600 t/dan. Raspoloživo rinfuzno skladište je cca 11.500 t svih klasa cementa i ostalih proizvoda.

Pakovanje i otprema cementa
Otprema cementa je rinfuzna i paletizirana. Mogućnost rinfuznog utovara je na pet mjesta. Instalirane su dvije automatske linije za pakovanje cementa i drugih proizvoda u vreće. Upakovani proizvod kupcu se isporučuje složen na euro paletu i presvučen folijom. Otprema proizvoda i prijem sirovina vrši se po kartičnom sistemu otpreme.

Nadzor
Praćenje i upravljanje procesa proizvodnje potpuno je kompjuterizovano, a vrši se iz centralne komande.