Obavještenje o sazivu Skupštine dioničara "Fabrike cementa Lukavac" d.d.

27.04.2015

„FABRIKA CEMENTA LUKAVAC“ d.d.

Lukavac, Lukavačkih brigada bb

Na osnovu člana XII tačka 11. Statuta „Fabrike cementa Lukavac“ d.d., Nadzorni odbor Društva donio je odluku o sazivanju Skupštine društva i ovim putem daje:

O B A V J E Š T E N J E

O SAZIVANJU SKUPŠTINE DIONIČARA

„FABRIKA CEMENTA LUKAVAC“ d.d.

I

Obavještavaju se dioničari „Fabrika cementa Lukavac“ d.d. da će se Skupština Društva održati dana 25.05.2015. godine (ponedeljak) sa početkom u 10 (deset) sati.

Skupština će se održati u poslovnim prostorijama Društva, u ulici Lukavačkih brigada bb u Lukavcu.

II

Za Skupštinu se određuje sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika

2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva

3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti

4. Donošenje Odluke o isplati dividende

5. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora

6. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora

7. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora

Napomena:

Pozivamo sve dioničare Društva da, lično ili putem punomoćnika, učestvuju u radu Skupštine.

Punomoć za zastupanje dioničara je pismena izjava koja mora biti potpisana od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo izvršiti izmjenu dnevnog reda i prijedloge odluka skupštine najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

Glasanje na skupštini se vrši putem glasačkih listića koji će dioničarima biti uručeni neposredno pred početak rada skupštine.

Dioničari ili njihovi punomoćnici su obavezni prijaviti svoje učešće na skupštini društva najkasnije 1 (jedan) sat prije početka rada skupštine Odboru za glasanje, te prilikom preuzimanja glasačkih listića od Odbora za glasanje moraju prezentirati identifikacijsku ispravu (ličnu kartu ili pasoš).

Dioničari i njihovi punomoćnici imaju pravo uvida u materijale i prijedloge odluka o pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine, koji mogu izvršiti u sjedištu Fabrike cementa Lukavac, Lukavačkih brigada bb, Lukavac svakim radnim danom od 11 do 14 sati.

Nadzorni odbor Društva